Ikuta Tomoko

Permalink to Shoujo No Miru Yume SP (2016)
Shoujo No Miru Yume SP (2016)
Synopsis Drama 17-year-old Sara (Minami Hoshino) gets into an accident and falls into critical