Hosoda Yoshihiko

Permalink to Ando Natsu (2008)

Ando Natsu (2008)

88 views 2 likes
Ando Natsu (2008)
Synopsis Drama Ando Natsu, whose dream is to become a patissiere, finds herself jobless